VÅRA TJÄNSTER

Från fältundersökningar till bygghandling och aktiv design under byggskedet.

Underlag för grundläggning

Upprättande av geotekniskt projekteringsunderlag vid husbyggnads-, infrastrukturs- och anläggningsprojekt.

Dimensionering av stödkonstruktioner

Dimensionering av alla typer av stödkonstruktioner. Från tidig kalkyl till geoteknisk rådgivning i byggfasen.

Stabilitets- och sättningsutredningar

Utredning av stabilitets och sättningsförhållanden som underlag för exempelvis detaljplaner eller bygghandlingar

Fält- och laboratorieundersökningar

Vi tillhandahåller och administrerar geotekniska fält- och laboratorieanalyser via bra avtal med underkonsulter som vi ansvarar för.

Underlag för detaljplan

Utredning i förbindelse med framtagande av detaljplan med avseende på geo- och bergtekniska förhållande.

Bergtekniska undersökningar och utredningar

Kartering av material från kärnborrningar, fältkartering, sprickanalyser, bergbesiktning och bergklassning, samt dimensionering av bergförstärkning.

Geologisk modellering

Integrerade synteser av geofysisk och geologisk information som beskriver de aktuella bergförhållandena med syfte att dimensionera erforderlig bergförstärkning samt som stöd för anläggningsutformning.

Petrografisk analys

Bestämning av bergmaterialkvalité som omfattar bedömning av mineralogi, kornfogning, kornstorlek, foliation och mikrosprickor.

Kontrollprogram och uppföljning

Upprättande av kontrollprogram för mätning av omgivningspåverkan på grund av schakt, pålning, grundvattensänkning eller andra aktiviteter.